AWBZ en de Spaar BV

Bij de berekening van de eigen bijdrage AWBZ wordt onder andere gekeken naar het aanwezige belaste vermogen in box 3.

Via de Spaar BV zou u dus deze eigen bijdrage kunnen verminderen of volledig laten vervallen.

Hierbij moet opgemerkt worden dat wordt gekeken naar het vermogen van het tweede kalenderjaar voor het jaar van opname in de AWBZ-insteling. Om de eigen bijdrage in 2019 te verminderen moet u dus voor 1 januari 2017 een Spaar BV oprichten. Er bestaat een risico dat als dit op grote schaal gebeurd de wetgeving in 2019 dusdanig wordt aangepast dat ook het vermogen in de BV meetelt voor de eigen bijdrage. U weet dus pas over twee jaar of de kosten die u in 2016 maakt, in 2019 leiden tot een besparing. Hierin zit een behoorlijk risico.